Przejdź do treści

Terms and Conditions

Definicje i odniesienia prawne

Ta Witryna (lub ta Aplikacja)
Właściwość umożliwiająca świadczenie Usługi.
Porozumienie
Wszelkie prawnie wiążące lub umowne stosunki między Właścicielem a Użytkownikiem, regulowane niniejszymi Warunkami.
Właściciel (lub my)
– Osoba fizyczna lub prawna, która udostępnia tę Witrynę i/lub Usługę Użytkownikom.
Praca
Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z opisem w niniejszych Warunkach i na tej Witrynie.
Warunki
Postanowienia mające zastosowanie do korzystania z tej Witryny i Usług w tym lub innych powiązanych dokumentach mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez powiadomienia.
Użytkownik (lub Ty)
Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z tej Witryny.

Ten dokument jest umową między Tobą a .

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej lub korzystając z jakichkolwiek usług będących własnością lub obsługiwanych przez tę witrynę, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług („Warunki korzystania z usługi”), naszej informacji o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności ”) i wszelkie dodatkowe warunki, które mają zastosowanie.

Niniejsze Warunki regulują

  • warunki zezwalania na korzystanie z tej strony internetowej oraz,
  • wszelkie inne powiązane Umowy lub stosunki prawne z Właścicielem

w prawnie wiążący sposób. Słowa pisane wielką literą są zdefiniowane w odpowiednich częściach tego dokumentu.

Użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami korzystania z usługi i wszelkimi dodatkowymi warunkami, które Cię dotyczą, nie korzystaj z tej witryny.

Ta strona internetowa jest dostarczana przez:

Adres e-mail kontaktowy właściciela: [email protected]


Podsumowanie tego, co Użytkownik powinien wiedzieć

  • Ograniczenia wiekowe dotyczące korzystania z tej Witryny i Usługi : Aby uzyskać dostęp i korzystać z tej Witryny i dowolnej Usługi, Użytkownik musi być osobą pełnoletnią zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Należy pamiętać, że niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą mieć zastosowanie tylko do określonych kategorii Użytkowników. W szczególności niektóre postanowienia mogą mieć zastosowanie wyłącznie do Konsumentów lub do tych Użytkowników, którzy nie są Konsumentami. Takie ograniczenia są zawsze wyraźnie wymienione w każdej stosownej sekcji. W przypadku braku takiej wzmianki, sekcje mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników.

Warunki korzystania

Pojedyncze lub dodatkowe warunki użytkowania lub dostępu mogą mieć zastosowanie w określonych przypadkach i są dodatkowo wskazane w niniejszym dokumencie.

Korzystając z tej Witryny, Użytkownicy potwierdzają, że spełniają następujące wymagania:

  • Nie ma żadnych ograniczeń dla Użytkowników w zakresie bycia Użytkownikami Biznesowymi/Komercyjnymi lub Konsumentami.
  • Użytkownicy muszą być uznawani za osoby dorosłe zgodnie z obowiązującym prawem.

Treści w tej Witrynie

O ile nie określono inaczej, cała Treść Witryny jest dostarczana lub jest własnością Właściciela lub jego licencjodawców.

Właściciel dołożył starań, aby Zawartość Serwisu nie naruszała przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednak nie zawsze jest możliwe osiągnięcie takiego wyniku.

W takich przypadkach Użytkownik proszony jest o zgłaszanie reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Prawa dotyczące treści na tej Stronie – Wszelkie prawa zastrzeżone

Właściciel zastrzega sobie i posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do takich treści.

Użytkownicy nie mogą zatem wykorzystywać takich treści w jakikolwiek sposób, który nie jest konieczny lub dorozumiany w celu prawidłowego korzystania z Witryny/Usługi.

Dostęp do zasobów zewnętrznych

Za pośrednictwem niniejszego Serwisu Użytkownicy mogą mieć dostęp do zewnętrznych zasobów udostępnianych przez podmioty trzecie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel nie ma kontroli nad takimi zasobami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostępność.

Warunki mające zastosowanie do wszelkich zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, w tym dotyczące ewentualnego przyznania praw do treści, wynikają z warunków każdej takiej osoby trzeciej lub, w przypadku ich braku, z obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszczalne użycie

Z Witryny i Usługi można korzystać wyłącznie w zakresie, dla którego są przewidziane, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że korzystanie przez nich z tej Witryny i/lub Usługi nie narusza obowiązującego prawa, regulacji ani praw osób trzecich.


Przepisy wspólne

Brak Zrzeczenia się

Brak dochodzenia przez Właściciela jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Żadne zrzeczenie się nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego lub jakiegokolwiek innego warunku.

Przerwa w świadczeniu usług

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu usług, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji systemu lub innych zmian, informując o tym odpowiednio Użytkowników.

W granicach prawa Właściciel może również podjąć decyzję o zawieszeniu lub całkowitym zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku zakończenia świadczenia Usługi Właściciel będzie współpracował z Użytkownikami w celu umożliwienia im wycofania Danych Osobowych lub informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Usługa może być niedostępna z przyczyn niezależnych od Właściciela, takich jak „siła wyższa” (np. akcje pracownicze, awarie infrastruktury lub przerwy w dostawie prądu itp.).

Odsprzedaż usług

Użytkownicy nie mogą powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części tej Witryny i jej Usługi bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Właściciela, udzielonej bezpośrednio lub za pośrednictwem legalnego programu odsprzedaży.

Polityka prywatności

Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu ich Danych Osobowych, Użytkownicy mogą zapoznać się z polityką prywatności tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i prawa do wzorów związanych z tą Witryną są wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców.

Wszelkie znaki towarowe i wszystkie inne znaki, nazwy handlowe, znaki usługowe, znaki słowne, ilustracje, obrazy lub logo pojawiające się w związku z tą Witryną i/lub Usługą stanowią wyłączną własność Właściciela lub jego licencjodawców.

Wspomniane prawa własności intelektualnej są chronione przez obowiązujące przepisy prawa lub umowy międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany lub innej modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. W takich przypadkach Właściciel odpowiednio poinformuje Użytkownika o tych zmianach.

Takie zmiany będą miały wpływ wyłącznie na relacje z Użytkownikiem na przyszłość.

Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Witryny i/lub Usługi będzie oznaczać akceptację przez Użytkownika zmienionych Warunków.

Brak akceptacji zmienionych Warunków może uprawniać każdą ze stron do rozwiązania Umowy.

Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Właściciel określi datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Cesja umowy

Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbycia lub podzlecenia wszelkich lub wszystkich praw wynikających z niniejszych Warunków. Postanowienia dotyczące zmian niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Użytkownicy nie mogą w żaden sposób cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez pisemnej zgody Właściciela.

Łączność

Wszelka korespondencja związana z korzystaniem z tej Witryny musi być wysyłana przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Rozdzielność

Jeżeli którekolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznane lub stanie się nieważne lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełnej mocy.

Użytkownicy z UE

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie lub zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, strony dołożą wszelkich starań, aby w drodze polubownej znaleźć porozumienie w sprawie ważnych i wykonalnych postanowień, zastępując w ten sposób nieważne, nieważne lub niewykonalne części.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, nieważne, nieważne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione obowiązującymi przepisami ustawowymi, o ile pozwalają na to lub wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Bez uszczerbku dla powyższego, nieważność, nieważność lub niemożność wyegzekwowania konkretnego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności całej Umowy, chyba że oddzielone postanowienia są istotne dla Umowy lub mają takie znaczenie, że strony nie zawarłyby umowy, gdyby wiedzieli, że postanowienie będzie nieważne, lub w przypadkach, w których pozostałe postanowienia przełożyłyby się na niedopuszczalne trudności dla którejkolwiek ze stron.

Użytkownicy z USA

Każde takie nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane, rozumiane i zmieniane w zakresie zasadnie wymaganym, aby uczynić je ważnym, wykonalnym i zgodnym z pierwotnym zamiarem. Niniejsze Warunki stanowią całość Umowy między Użytkownikami a Właścicielem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępują wszelkie inne komunikaty, w tym między innymi wszystkie wcześniejsze umowy między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. Niniejsze Warunki będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają prawu miejsca siedziby Właściciela, zgodnie z treścią odpowiedniej części niniejszego dokumentu, bez względu na kolizję przepisów prawa.

Wyjątek dla konsumentów europejskich

Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli Użytkownik kwalifikuje się jako Konsument Europejski i ma miejsce zwykłego pobytu w kraju, w którym przepisy prawa przewidują wyższy standard ochrony konsumentów, takie wyższe standardy mają pierwszeństwo.

Miejsce jurysdykcji

Wyłączna kompetencja do rozstrzygania wszelkich kontrowersji wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych należy do sądów miejsca siedziby Właściciela, zgodnie z opisem w odpowiedniej części niniejszego dokumentu.

Wyjątek dla konsumentów europejskich

Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy kwalifikują się jako Konsumenci europejscy, ani Konsumentów mających siedzibę w Szwajcarii, Norwegii lub Islandii.